Pályázati kiírás

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség mint fenntartó

pályázatot hirdet

az Áldás Református Óvoda Kunszentmiklós

igazgató munkakörének

betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre szóló megbízás, 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31. napjáig terjedő időszakra.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony jellege, időtartama: a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan időre, teljes munkaidőre (heti 40 óra) jön létre óvodapedagógus munkakörre. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Púétv. 41. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Munkáltató megnevezése és címe: Kunszentmiklósi Református Egyházközség, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3. A munkáltatói jogokat a Kunszentmiklósi Református Egyházközség elnök lelkésze gyakorolja.

Munkahely megnevezése: Áldás Református Óvoda Kunszentmiklós

Munkavégzés helye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 11.

A munkakörbe tartozó fontos feladatok: az Intézmény szakszerű és törvényes, színvonalas szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, továbbá az Intézmény református szellemiségének építése, fejlesztése.

Az Intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézmény által ellátott alapfeladat: óvodai nevelés

Az Intézmény működésének alapelvei:
Óvodánkban a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (önkormányzati) intézmények követelményeire,
továbbá a Történelmi Magyarország területén lévő oktatási intézmények autonóm életéből és hagyományaiból
következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét
Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és
gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református köznevelési intézmény, amely
a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.
Óvodánk célja és feladata, hogy
- a kisgyermekek megismerjék és otthonuknak érezzék a keresztyén közösséget,
- a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjaivá, a más felekezetekhez, nemzetekhez tartozókat
tiszteletben tartó, igaz és hűséges hazafiakká neveljük,
- a nem református gyermekeket pedig – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – a
református egyház értékeinek tiszteletére neveljük.
Isten üdvözítő szeretetének megismerése és elfogadása Jézus szavával kezdődik: „Engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk. 10. 14b )

Pályázati feltételek:

- a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023 (VIII.30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképzettég,

- a meghatározott szakképzettséggel legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlat,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak vele szemben, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- teljes jogú református vagy evangélikus egyháztagság, elkötelezett keresztyén életvitel,

- felhasználói szintű MS Office- és a munkakörbe tartozó feladatok ellátásához szükséges szoftverek (KIR) ismerete,

- köznevelési és kapcsolódó jogszabályok ismerete és gyakorlati alkalmazása

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

- az Intézmény vezetésére vonatkozó program (legalább 7000 karakter terjedelmű vezetői program), amely kitér a református óvoda működésének alapelveivel összhangban álló református szellemiségű intézmény fejlesztésére, a fenntartó gyülekezettel való kapcsolatra is,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát és személyes adatait megismerhessék (a nyilatkozat megtalálható a kunrefmiklos.hu/adatlapok oldalon)

- lelkészi ajánlás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szolgáló református egyháztagság

- intézményvezetői- vagy helyettesi tapasztalat

- Pedagógus II. minősítés

- óvodai nevelési szakmai projektben való részvétel

- jó szervezési és kommunikációs készség

A munkakör betöltésének legkorábbi napja: 2024. augusztus 1.

Illetmény és egyéb juttatás: a Púétv. és a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Béren kívüli juttatás a Kunszentmiklósi Református Egyházközség Cafetéria Szabályzatában foglaltak szerint.

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat elektronikus úton a palyazat@aldasovi.hu e-mail címre küldhető, a megadott határidőig. 

Postai benyújtás esetén a postára adás legkésőbbi bélyegző szerinti dátuma 2024. május 13. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodaigazgatói pályázat”. Postacím: Kunszentmiklósi Református Egyházközség, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3.

Személyesen a pályázatot kizárólag lezárt borítékban, hivatali időben lehet a Lelkészi Hivatalban (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3.) leadni 2024. május 15. 12 óráig.

Az intézmény működésével kapcsolatban tájékozódási lehetőség az aldasovi.hu honlapon lehetséges, ahol a /dokumentumok menüpont alatt megismerhető az óvoda Pedagógiai Programja és az SzMSz.

A pályázat benyújtásának időszakában a fenntartó Kunszentmiklósi Református Egyházközség lehetőséget biztosít az intézmény megtekintésére.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a palyazat@aldasovi.hu címen kérhető.

A pályázat elbírásának rendje, határideje:

A pályázatokat az óvoda igazgatótanácsa bírálja el a benyújtási határidőt követő 8 napon belül.

A pályázati feltételeknek megfelelt, hiánytalan pályázatot benyújtó pályázót az igazgatótanács személyesen is meghallgatja. A személyes meghallgatás keretében a pályázó pályázatát szóban kiegészítheti, kérdéseket tehet fel.

A pályázók meghallgatását követően az igazgatótanács titkos szavazással dönt a jelölt személyéről; javaslatát haladéktalanul megküldi a fenntartónak.

Az igazgató személyéről a presbitérium dönt 2024. június 1-ig.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Várjuk szeretettel pályázatát!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úgy érzi, segítségre van szüksége?

lelkigondozás

Keressen bennünket!

Telefon: (76) 550 155

E-mail: kunrefmiklos@gmail.com