KÖZLEMÉNY

óvodai beiratkozás rendjéről

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában lévő

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA KUNSZENTMIKLÓS

(6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 11.)

2024/2025-öss nevelési évére.

A beiratkozás időpontja:

2024. április 22. (hétfő) 8 - 12 óra

2024. április 23. (kedd) 13 - 16 óra

2024. április 24. (szerda) 8 - 12 óra

A beiratkozás helyszíne: Áldás Református Óvoda Kunszentmiklós (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 11.) óvodavezetői irodája.

 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal óvodavezetőnkhöz az alábbi elérhetőségei egyikén:

Csákai Lászlóné óvodavezető

Tel.: +36-30-162-8269

 e-mail: ovi@aldasovi.hu

 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket minden korcsoportba! Várjuk azokat a gyermekeket is, akik a beiratkozást követő fél éven belül töltik be a 3. életévüket. A szabad férőhelyek függvényében óvodánk a nevelési év közben is folyamatos felvételt biztosít.

Hívunk és várunk minden kunszentmiklósi és nem kunszentmiklósi családot, aki gyermekei óvodai nevelését keresztyén szellemiségű, a fenntartó gyülekezettel szoros kapcsolatot tartó intézményben szeretné biztosítani. Ezért mindazokat várjuk:

- akiknek gyermekét valamely református gyülekezetben keresztelték meg, és a kereszteléskor tett fogadalmuknak megfelelően a református egyház közösségében, hitben szeretnék neveltetni;

- akik más keresztyén felekezethez tartoznak;

és elfogadják óvodánk református keresztyén értékrendjét.

Az óvodai felvétel, illetőleg a már óvodába járó gyermek esetében a másik óvodából történő átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lap letölthető az aldasovi.hu oldal „Dokumentumok” menüpontja alól, vagy kérés esetén előre egyeztetett időpontban az óvodában is kérhető formanyomtatvány. A kitöltött jelentkezési lapot aláírva, beszkennelve eljuttathatják e-mailben az ovi@aldasovi.hu címre, vagy beiratkozáskor is átadhatják az óvodavezetőnek.

A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

• Jelentkezési lap (ha már kitöltötték);

• Lelkészi ajánlás (saját gyülekezetben kérhető);

• A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya;

• A szülő (mindkét szülő!) személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

• A nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya.);

• Abban az esetben, ha csak egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a következő dokumentumok egyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Felhívjuk a figyelmet, hogy a különélő (elvált) szülők is közösen gyakorolják jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja – kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

• A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény.

 

 

A beiratkozás alkalmával az óvodavezető és a lelkipásztor személyes beszélgetés keretében ismerteti intézményünk rendjét, a keresztyén szellemiség megjelenését a nevelésben.

Szeretettel ajánljuk a kedves szülők figyelmébe óvodánk www.aldasovi.hu oldalon megtalálható Pedagógiai Programját és Házirendjét, melyekből szintén betekintést nyerhetnek intézményünk működésébe!

A felvételi, illetőleg átvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban (előzetes hozzájárulás esetén e-mailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli az óvodavezető a szülővel legkésőbb 2024. május 20-ig. A döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai jogviszony a felvételi, illetőleg átvételi kérelemnek helyt adó döntés szülőkkel történő közlésével, a beíratás napján jön létre. Az óvodai ellátás igénybevételének kezdete – házirendünknek megfelelően – a beíratást követő szeptember 1. napja.

Isten áldását kérjük valamennyi család életére!

Kunszentmiklós, 2024. március 11.

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség képviseletében:

Pintér Gyula lelkipásztor s.k.

Szőke Imre gondnok s.k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úgy érzi, segítségre van szüksége?

lelkigondozás

Keressen bennünket!

Telefon: (76) 550 155

E-mail: kunrefmiklos@gmail.com