KÖZLEMÉNY

óvodai beiratkozás rendjéről

 

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában lévő

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA KUNSZENTMIKLÓS

(6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 11.)

2023/2024-es nevelési évére.

 

A beiratkozás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök) 14 16 óra

2023. április 21. (péntek) 11 óra

2023. április 24. (hétfő) 11 óra

 

A beiratkozás helyszíne: Áldás Református Óvoda Kunszentmiklós (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 11.) óvodavezetői irodája

 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal óvodavezetőnkhöz az alábbi elérhetőségei egyikén:

Csákai Lászlóné óvodavezető          Tel.: +36-30-162-8269

                                                             e-mail: ovi@aldasovi.hu

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket minden korcsoportba! A szabad férőhelyek függvényében óvodánk a nevelési év közben is folyamatos felvételt biztosít.

Hívunk és várunk minden kunszentmiklósi és nem kunszentmiklósi családot, aki gyermekei óvodai nevelését keresztyén szellemiségű, a fenntartó gyülekezettel szoros kapcsolatot tartó intézményben szeretné biztosítani. Ezért mindazokat várjuk:

- akiknek gyermekét valamely református gyülekezetben keresztelték meg, és a kereszteléskor tett fogadalmuknak megfelelően a református egyház közösségében, hitben szeretnék neveltetni;

- akik református vallásúak, de gyermeküket még nem keresztelték meg;

- akik más keresztyén felekezethez tartoznak;

- akik bár egyik felekezethez sem tartoznak, de elfogadják óvodánk református keresztyén értékrendjét.

Az óvodai felvétel, illetőleg a már óvodába járó gyermek esetében a másik óvodából történő átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lap letölthető az aldasovi.hu oldal „Dokumentumok” menüpontja alól, vagy kérés esetén előre egyeztetett időpontban az óvodában is kérhető formanyomtatvány. A kitöltött jelentkezési lapot aláírva, beszkennelve eljuttathatják e-mailben az ovi@aldasovi.hu címre, vagy beiratkozáskor is átadhatják az óvodavezetőnek.

 

A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

  • Jelentkezési lap (ha előzőleg e-mailben nem küldték el);
  • Lelkészi ajánlás (saját gyülekezetben kérhető);
  • A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya;
  • A szülő (mindkét szülő!) személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • A nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya.);
  • Abban az esetben, ha csak egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a következő dokumentumok egyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Felhívjuk a figyelmet, hogy a különélő (elvált) szülők is közösen gyakorolják jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja – kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  • A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény.

 

A beiratkozást követően, előre egyeztetett időpontban az óvodavezető és a lelkipásztor személyes beszélgetés keretében ismerteti a családokkal intézményünk rendjét, a keresztyén szellemiség megjelenését a nevelésben.

Szeretettel ajánljuk a kedves szülők figyelmébe óvodánk www.aldasovi.hu oldalon megtalálható Pedagógiai Programját és Házirendjét, melyekből szintén betekintést nyerhetnek intézményünk működésébe!

 

A felvételi, illetőleg átvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban (előzetes hozzájárulás esetén e-mailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli az óvodavezető a szülővel legkésőbb 2023. május 20-ig. A döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai jogviszony a felvételi, illetőleg átvételi kérelemnek helyt adó döntés szülőkkel történő közlésével, a beíratás napján jön létre. Az óvodai ellátás igénybevételének kezdete – házirendünknek megfelelően – a beíratást követő szeptember 1. napja.

 

Isten áldását kérjük valamennyi család életére!

 

Kunszentmiklós, 2023. március 20.

 

Pintér Gyula lelkipásztor

Szőke Imre főgondnok

Úgy érzi, segítségre van szüksége?

lelkigondozás

Keressen bennünket!

Telefon: (76) 550 155

E-mail: kunrefmiklos@gmail.com